ประวัติโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ประวัติโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 จัดสอนเพียงประถมปีที่ 4 ตัวโรงเรียนอยู่ในวัดกลางบุรีรัมย์

พ.ศ. 2453 ย้ายจากวัดกลางไปเรียน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดเก่า ปัจจุบันเป็นสำนักงานอัยการบุรีรัมย์ และได้ยุบชั้นประถมปีที่ 4
แล้วเปิดชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 แทน

พ.ศ. 2466 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น

พ.ศ. 2469 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น แต่ยุบเพราะนักเรียนน้อย

พ.ศ. 2474 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นใหม่ และสอนอยู่ต่อไป

 

พ.ศ. 2476 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น และขยายมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 2 ห้อง

พ.ศ. 2479 เปิดชั้นฝึกครูประกาศนียบัตรจังหวัดขึ้น

พ.ศ. 2480 ยุบชั้นประถมปีที่ 1 เพิ่มมัธยมปีที่ 4 อีก 1 ห้อง

 

พ.ศ. 2481 ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ขึ้นโดยแยกนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปีที่ 1จำนวน 19 คนของโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไปเรียนและเจริญรุดหน้าในด้านปริมาณและคุณภาพจนเป็นที่เชื่อถือของชาวบุรีรัมย์

พ.ศ. 2483 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 20,000 บาท ให้โรงเรียนใหม่ จังหวัดจึงจัดที่ดินซึ่งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน โดยการบริจาคของเอกชนและที่ดินว่างเปล่า สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (อาคารเก่า) เข้าเรียนในภาคต้นปี 2484 มีพิธีเปิด และฉลองงานโรงเรียนในวันชาติที่ 24 มิถุนายน 2484 และได้เริ่มปรับปรุงบริเวณปัจจุบันทำรั้วไม้เมื่อ 20 ตุลาคม 2490

พ.ศ. 2491 เปิดชั้นฝึกหัดครูมูลขึ้นและยุบเมื่อ พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน “บุรีรัมย์วิทยาลัย”

พ.ศ. 2503 จัดชั้นเตรียมอุดมแผนวิทยาศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย

เครดิตภาพ : https://krissanachai.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียน บุรีรัมย์วิทยาลัย กับโรงเรียนสตรี ศรีบุรีรัมย์” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

เครดิตภาพ : https://picpost.postjung.com/173060.html


พ.ศ. 2518 ได้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (คมภ.2) เปลี่ยนเป็นใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสมโดยใช้ระบบวัดผลเป็นหน่วยกิต

พ.ศ. 2521 เริ่มสอน ม.1 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2524 เริ่มสอน ม.4 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2526 จัดชั้นเรียนแบบ 10 – 10 – 10, 12 – 12 – 12 รวม 66 ห้องเรียน

พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 11 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 80 ปี

พ.ศ. 2536 เริ่มสอนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (สพพ) เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี

พ.ศ. 2537 จัดตั้งโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สคว) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 11

พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น ของเขตการศึกษา 11 และได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องสมุดดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2540 เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สควค) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2546 จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 100 ปี

Cr: เพจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ปล.สมาคมศิษย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ก่อตั้ง 30 ธันวาคม 2559

ที่มา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1578963602118403

 

คติพจน์ประจำโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 
นตถิ ปญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
คำขวัญของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 
ซื่อสัตย์ พัฒนา สามัคคี มีวินัย
 
สีประจำโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
น้ำเงิน ชมพู
น้ำเงิน หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกร่มเย็น
ชมพู หมายถึง การอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีผาสุก ปลูกสามัคคี
 
อักษรย่อของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
บ.พ.
WordPress Theme

ติดต่อสมาคม

ยินดีน้อมรับ ทั้งคำชี้แนะ ติ ชม หรือมีข้อซักถาม เราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับข้อความ

Sending

©2017 สมาคมศิษเก่าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account